Pernajanlahden ympäristö kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Pernajan saaristo tarjoaa elämyksiä niin historiasta, kulttuurista kuin luonnostakin kiinnostuneelle. Mästlax Strand sijaitsee Pernajanlahdella itäisellä Uudellamaalla lähellä Porvoota Itämeren rannalla. Se on osa entistä Pernajan kuntaa. Kunta liitettiin vuonna 2010 Loviisan kaupunkiin.

Maisemaa rytmittävät isojen kartanoiden laajat viljelykset, ruovikkoiset rantakosteikot sekä pienipiirteiset, kumpareiset saaristokylämaisemat. Kävijä saakin nauttia kulttuuripiirteiden kerroksellisuudesta ja monipuolisuudesta.
Pernajan seudun asutuksella on – voidaan sanoa – vuosituhantiset juuret. Pernaja mainitaan ensimmäisen kerran historiallisissa lähteissä v.1352.Pernajan pitäjä perustettiin 1300-luvulla, kun Pyhän Mikaelin kirkko rakennettiin Pernajan Kirkonkylään. Viimeisimmät arkeologiset löydöt antavat kuitenkin olettaa, että asutuksen historia on vielä paljon vanhempi. Meri ja Pernajanlahti ovat olleet alueen elannon lähde ja turvaaja. Ihminen on elänyt kiinteässä vuorovaikutuksessa ja pitkälti riippuvaisena luonnon antimista ja merestä sen äärellä.

​Sijainti ja suotuisat olosuhteet selittävät, myös kartanokulttuurin syntymistä seudulle. Historiankirjallisuudessa esiintyy erinäisiä olettamuksia siitä, miten rälssimaanomistus hahmottui suuren Ruotsista Itä-Uudellemaalle suuntautuneen muuttoliikkeen aikana (noin vuosina 1250-1350). Pernajasta muotoutui Suomen toiseksi kartanorikkain kunta, Porvoon jälkeen, ja niiden vaikutus näkyy kiinteästi myös alueella eläneiden ihmisten historiassa ja tarinoissa.

Pernajan ominaispiirre onkin valtakunnallisesti rakennuskannaltaan ja rakenteeltaan hyvin säilyneet keskiaikaiset kylätontit tai ns. ryhmäkylät. Lisäksi saaristoluonto Pernajanlahden arvokkaine linnustonsuojeluvesineen, vanhoine laidunmaineen, kallio- ja moreeniharjuineen ja katajaniittyineen on ainutlaatuinen. Museoviraston määritysten mukaan kartanoidenrakennuskanta, puistot, puukujanteet ja viljelyalueet muodostavat keskeisen osan Pernajanlahden valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta.

​Pernajanlahti on biologisen monipuolisuutensa ja rikkaan ranta- ja vesilinnustonsa vuoksi poikkeuksellisen arvokas lintuvesi kansainvälisesti ja myös useampien suojeluohjelmien kohde. Pernajanlahti onkin lintuharrastajien suosiossa. Se on tärkeä lintujen muutonaikainen levähdyspaikka ja lahdella pesii monipuolinen linnusto. Lahti kuuluu Natura 2000 -alueisiin.